Start       Welkom     Info     Bestuur   Commissarissen   Formulieren

   Foto's   Gastenboek     Fen Orden    Statuten    Activiteiten    Verzekeringen

 

Afdeling België
 

Lid worden bij FEN Europa België kan aan volgende voorwaarden:

 

* Verenigingen betalen een contributie van 33 € per jaar.

 
 

- Lid 1e jaar ontvangt: Bronzen    FEN - nar + 2 Jaarorden + pin brons + oorkonde.

- Lid 2e jaar ontvangt: 2 Jaarorden

- Lid 3e jaar ontvangt: Zilveren    FEN - nar + 2 Jaarorden + pin zilver. + oorkonde.

- Lid 4e jaar ontvangt: 2 Jaarorden
- Lid 5e jaar ontvangt: Gouden    FEN - nar + 2 Jaarorden + pin goud. + oorkonde.
  
 

* Individuele leden betalen een contributie van 25 € per jaar.

 
- Lid 1e jaar ontvangt: Bronzen   FEN - nar + 1 Jaarorden + pin brons + oorkonde.
- Lid 2e jaar ontvangt: 1 Jaarorden
- Lid 3e jaar ontvangt: Zilveren   FEN - nar + 1 Jaarorden + pin zilver. + oorkonde.
- Lid 4e jaar ontvangt: 1 Jaarorden

- Lid 5e jaar ontvangt: Gouden   FEN - nar + 1 Jaarorden + pin goud.  + oorkonde.

 

 
FEN-ordes kunnen worden bijbesteld (max. 2) en dienen vergoed te worden aan volgende prijzen: brons 23 € / zilver 25 € / goud 28€ / briljant 33 €.
 
*** Briljanten FEN - orde: deze kan worden aangevraagd wanneer de gerechtigde minimum 6 jaar drager is van de gouden orde. 
 

*** Aanvraag formulieren te bekomen op het secretariaat ***

 

 

 

Huishoudelijk reglement

(Vergaderingreglement)

Het ontwerp, aanvankelijk ‘vergaderingsreglement’ genoemd,aangepast en gewijzigd in vergadering op 20.09.2007

 

Federatie Europese Narren Afdeling België

 

01. Het hier volgende vergaderingreglement is alleen van toepassing voor de   jaarvergadering van de afdeling België.

 

02. De jaarvergadering wordt geleid door de voorzitter of zijn plaatsvervanger.

 

03. Elk stemgerechtigd lid, in het bezit van een stembrief, dient zich in te schrijven op de presentatielijst. Wanneer de stembevoegdheid gecontroleerd is, is het duidelijk wanneer en hoeveel deelnemers stemgerechtigd zijn. Ook niet stemgerechtigde deelnemers dienen zich op de presentatielijst in te schrijven. Verenigingen beschikken over twee stembrieven, individuele leden beschikken over één stembrief. In beide gevallen dient de contributie te zijn betaald.

 

04. Verenigingen of individuele leden die de contributie (lidgeld) voor het lopende jaar nog niet hebben betaald krijgen geen stembrief en zijn derhalve ook niet stemgerechtigd.

 

05. Het aantal stemgerechtigde leden wordt na vaststelling door de leiding van de vergadering bekendgemaakt.

 

06. De jaarvergadering is altijd bevoegd om besluiten te nemen zonder rekening te houden met het aantal aanwezige leden.

 

07. Geldig zijn alle besluiten, mits zij met de bepalingen van de statuten overeenstemmen. Voor het al dan niet aannemen van de besluiten is de eenvoudige stemmeerderheid van de ingeleverde ‘ja’ en ‘neen’-stemmen voldoende. De stem van de voorzitter geldt als doorslaggevend bij gelijke stemming. Voor veranderingen aan de statuten is de stemmeerderheid noodzakelijk (zie statuten).

 

08. De jaarvergadering mag voor overleg onderbroken worden door de voorzitter of de plaatsvervangende leiding.

 

09. Alle leden hebben het recht aan de vergaderingen deel te nemen. Wanneer iemand het woord wil hebben, kan dit door handopsteking. Wanneer meerdere personen het woord willen, krijgen zij het woord in volgorde van handopsteking.

 

10. Er kan enkel over een aangelegenheid gesproken worden, namelijk het lopende discussiepunt dat op dat ogenblik besproken wordt. de leider van de vergadering kan de spreker het woord ontnemen, als deze na aanmaning niet bij het lopende discussiepunt blijft, daar zijn uitspraken een vruchtbaar verloop van de vergadering niet meer gewaarborgd is of de vergadering stoort.

 

11. Deelnemers aan de vergadering die het verloop storen kunnen door de voorzitter of zijn vervanger tot de orde geroepen worden of door een besluit van de vergadering uitgesloten worden.

 

12. Alle voorstellen van leden aan de jaarvergadering dienen minimaal 21 (eenentwintig) dagen van tevoren schriftelijk te worden ingediend (datum poststempel). Ook elektronische post (e-mail) wordt aangenomen onder dezelfde voorwaarden. Elk binnengekomen voorstel wordt in volgorde van ontvangst voorgelezen, afgehandeld en er wordt over gestemd.

 

13. Een voorstel op beëindiging van het debat van een bepaald thema kan alleen een lid stellen, dat niet aan het debat deelgenomen heeft. Over dit voorstel moet meteen gestemd worden

 

14. De stemming gebeurt door middel van stembriefjes.

 

15. Het actieve en passieve verkiesrecht kan alleen gehandhaafd worden mits de stemgerechtigde deelnemer aan de vergadering het 15e levensjaar bereikt heeft, lid is van Fen Europa afdeling België, en de contributie heeft betaald. Dit dient voor de verkiezing gecontroleerd te worden.

 

16. Voor de doorvoering van de verkiezingen wordt een kiescommissie gekozen onder de aanwezigen. De kiescommissie bestaat uit een kiesleider en twee kieshelpers. Ze moeten lid zijn van FEN Europa – afdeling België. De commissie dient alle voorstellen aan te nemen, de verkiezingen door te voeren, de stemmen te tellen en de uitslag bekend te maken.

 

17. Na de verkiezingen neemt de nieuw gekozen voorzitter of de ondervoorzitter de verdere leiding van de vergadering over en leidt de resterende verkiezingen van het overige bestuur

     
 
18. De bestuursfuncties, zijnde:
     
 
De Beckers Florent Nationale  President
     
Heyvaert Albert Nationale  Secretaris
     
Van Gogh Theo Nationale Schatbewaarder
     
De Groodt Gontran Nationale Adj. Schatbewaarder
     
 
Regio West - Vlaanderen  
     
     
Vandenkerkhove Bart Commissaris West -Vlaanderen
     
Luypaerd Marnik Commissaris West -Vlaanderen
     
Carlier Jonas Commissaris West -Vlaanderen
     
Regio Vlaams - Brabant    
     
Verdoodt Dirk Voorzitter  Vlaams - Brabant
     
     
Regio  Limburg    
     
Vliegen Thomas Voorzitter Limburg
     
Vaona Sandra Secretaris Limburg
     
Van Den Ouwelant Kris Commissaris Limburg
     
     
Regio  Antwerpen    
     
     
     
Regio Oost - Vlaanderen    
     
     
     

zijn voor vijf jaar lopend, en zijn daarna herkiesbaar.

Kandidaturen voor vrijkomende bestuursfuncties, die door het bestuur vacant worden verklaard, dienen per aangetekend schrijven te gebeuren. Het functionerende bestuur zal over de binnengekomen kandidaturen beslissen. Deze beslissingen moeten niet gerechtvaardigd worden, ze worden per brief overgemaakt aan de kandidaten. Bij positieve beslissingen zullen de kandidaten voorgedragen worden aan de eerstvolgende vergadering of aan een bijzondere buitengewone vergadering. De kandidaten voor bestuursfuncties mogen niet in een overkoepelende organisatie (bvb. federatie) zetelen en moeten minstens 3 jaar lid zijn van FEN-Europa – afdeling België

 

19. De commissarissen (én kandidaten - stagairs) verzorgen in hoofdzaak de contacten tussen het bestuur en de provinciale leden, waarvoor zij verantwoorelijk zijn. Zij staan verder in voor ledenwerving, het overmaken van de attributen behorende aan FEN Europa, het overmaken van alle correspondentie aan de leden, bedeling van de FEN-krant. De commissarissen handelen onder geen enkel beding individueel, maar wél in overleg met de provinciale voorzitter en de secretaris, die alles doorspelen naar het bestuur voor eventuele beslissingen die moeten genomen in het belang van de vereniging. De commissarissen zijn gehouden zich aan deze reglementering te onderwerpen. Er kan ten allen tijde worden opgetreden door het bestuur, wanneer zich onregelmatigheden voordoen. De maatregelen houden in: berisping, schorsing voor onbepaalde duur, uitsluiting uit de vereniging. Ook de bestuursleden krijgen deze taken toebedeeld, gezien zij allen de functie van commissaris vervullen.

 

20. Na afhandeling van de agenda sluit de voorzitter of zijn plaatsvervanger (vergaderingleider) de vergadering.

 
 

Kledijreglement

 

Federatie Europese Narren EUROPA – Afdeling België

 

01   Het hiernavolgend reglement is van toepassing voor de bestuursleden en  commissarissen van FEN  Europa – afdeling België. De kledij wordt bepaald als volgt: de bestuursleden en commissarissen dragen de voorgeschreven kledij van FEN EUROPA BELGIË. De - steek  blauw en afgeborduurd met vermelding FEN E.B. - witte vest blauwe logo, zwarte broek, blauwe vlinder, witte handschoenen.

 

02 Het kledijreglement zal strikt worden nageleefd en zal worden gecontroleerd.

 

Ereraad

 

01 .De uitvoering en de te nemen beslissingen van de Ereraad worden waargenomen door het bestuur.

 

 

Benaming ( voluit)  : FEDERATIE EUROPESE NARREN

Benaming (verkort) : FEN EUROPA

Zetel : Erpekommerweg 16.  3990     Peer

Onderwerp akte  : Oprichting – Statuten – Benoeming bestuurders

Op 12.12.2008  zijn hierna vermelde personen overgegaan tot de oprichting van een vereniging zonder winstgevend doel.

VRIJSEN Johannes. ° 28.08.1942. wonende te 3990  Peer.  Erpekommerweg  16.

VERHOEVEN François. ° 18.12.1944. wonende te 9050 Gentbrugge.  Jules de Saint-Genoisstraat  90.

DE GROODT Gontran. ° 15.07.1946. wonende te 9200.  Oudegem. Varenbergstraat  15.

Zij hebben hier na vermelde statuten aangenomen.

STATUTEN

Artikel 1 : Naam

De vereniging draagt de naam FEDERATIE EUROPESE NARREN. Afgekort FEN EUROPA.

Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te 3990 Peer.  Erpekommerweg 16. De zetel is gevestigd in het arrondissement Hasselt.

Artikel 3 : Doel

De vereniging heeft tot doel het steunen van muzikale en culturele manifestaties. in het bijzonder op het gebied van carnaval. Zij zal hiertoe alle mogelijke acties en inspanningen ondernemen. Om door het geven van adviezen aan verbonden verenigingen en gezelschappen en het bevorderen en bewerkstellingen van onderlinge contacten en verbindingen op allerlei gebied met de instanties en instellingen die voor het verwezenlijken van het doel bevorderlijk zijn. Ook winstgevende activiteiten kunnen ondernomen worden voor zover zij bijkomstig zijn en bijdragen tot de realisatie van het maatschappelijk doel.

Artikel 4 : Duur

De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Leden

De vereniging telt volgende categorieën van leden :

De werkelijke leden : deze leden zijn stemgerechtigd op de algemene vergadering. Hun naam zal vermeld worden op de jaarlijks neer te leggen ledenlijst. Zij bezitten het volle lidmaatschap. De vereniging telt tenminste vier leden. De toegetreden leden : deze leden nemen ook deel aan de werking van de vereniging doch bezitten niet het volle lidmaatschap. Zij zijn niet stemgerechtigd op de algemene vergadering. Hun rechten en plichten worden bepaald in het reglement van inwendige orde.

Artikel 6 : Opname van nieuwe leden. Ontslag en uitsluiting

Elkeen die zich kandidaat wenst te stellen als lid van de vereniging richt een schrijven aan de secretaris van de vereniging. Deze brengt de kandidatuur op de volgende Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur aanvaardt het nieuwe lid met twee derden van de stemmen en mits een aanwezigheidsquorum van één tweede der leden. De naam van het kandidaat lid wordt vermeld op de agenda van de vergadering. De Raad van Bestuur beslist soeverein en heeft geen motiveringsverplichting. Elk nieuw lid aanvaardt door toetreding de statuten en het reglement van inwendige orde. Elk lid is vrij zijn ontslag aan te bieden. Dit gaat gepaard met een opzegtermijn van twee maanden. De opzeg mag zeker niet ontijdig en ter kwader trouw gebeuren, indien dit vereist is voor de goede werking, kan de Raad van Bestuur aan het betrokken lid vragen het ontslag gedurende een maximum termijn van drie maanden op te schorten.  De algemene vergadering kan een lid uitsluiten. De procedure hiertoe voorzien in de wet is van toepassing.

Artikel 7 : Lidgelden

De vereniging kan een lidgeld innen van de leden, zowel werkelijke als toegetreden. Dit lidgeld bedraagt maximaal 100 euro per jaar.

Artikel 8 : Algemene vergadering : bijeenroeping en verloop

Minstens één maal per jaar vergadert de algemene vergadering van de verenigig. Dit gebeurt in de maand april. De vergadering wordt minstens 15 dagen op voorhand per gewoon schrijven bijeengeroepen. De uitnodiging bevat de agenda alsook eventuele bijlagen zodat elk lid de te behandelen punten kan voorbereiden.  Eveneens bevat de uitnodiging een volmachtformulier. Elk lid kan zich, ingeval van belet, laten vertegenwoordigen door een ander lid. Elk lid kan maximaal één volmacht dragen. De vergadering stemt op de wijze voorzien in de wet, in geval van staking der stemmen is de stem van de voorzitter of bij afwezigheid van hem/zij die de voorzitter vervangt,beslissend.

Artikel 9 : Algemene vergadering : bevoegdheden en notulen.

De algemene vergadering is bevoegd voor de wijziging van de statuten, de benoeming en de afzetting van de bestuurders, de benoeming en de afzetting van de commissarissen en de bepaling van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend, de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, de goedkeuring van de begroting en van de rekening, de ontbinding van de vereniging, de uitsluiting van een lid en de omzetting van de vereniging in een vennootschap met sociaal oogmerk. Eveneens is de algemene vergadering bevoegd voor de aanduiding van de functies van voorzitter, ondervoorzitter,secretaris en penningmeester. Van elke vergadering worden notulen gemaakt. Deze worden bijgehouden ter zetel van de vereniging. Zij kunnen door elk lid te allen tijde worden ingezien na voorafgaandelijk verzoek aan de secretaris van de vereniging. Indien een lid verhinderd is om de vergadering bij te wonen kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een ander lid bij schriftelijke volmacht. Elk kan slechts drager zijn van één volmacht.

Artikel 10 : Dagelijks bestuur : Raad van Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur waarin tenminste drie leden,De bestuurders  worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van vijf jaar.  Na deze termijn kunnen ze herkozen worden. Zij worden benoemd met een gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij de stemming moet tenminste de helft der leden een stem uitbrengen, desgevallend bij volmacht. De algemene vergadering kiest onder de bestuursleden eveneens een voorzitter, een ondervoorzitter,een secretaris en een penningmeester. De andere mandaten worden door de verkozen Raad van Bestuur ingevuld. Eventueel kan de algemene vergadering, op voorstel van Raad van Bestuur, personen verkiezen in andere functies. De bestuurders kunnen te allen tijde ontslaan worden door de algemene vergadering. Zij kunnen eveneens hun ontslag nemen. Hierbij zullen zij een opzegtermijn van twee maanden respecteren. Tevens zullen zij er op toezien dat zulks niet ontijdig en ter kwader trouw gebeurt. Desgevallend, zo dit in het belang is van de vereniging, kan een bestuurder verplicht worden dit ontslag gedurende een termijn van maximaal drie maanden opschorten.

Artikel 11 : Dagelijks Bestuur : Orgaan van dagelijks bestuur en externe vertegenwoordiging

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer personen. Indien deze opdracht wordt toevertrouwd aan meerdere personen dan zullen deze in college handelen. Ten aanzien van derden mag de vereniging vertegenwoordigd worden door de voorzitter of secretaris.

Artikel 12 : Boekjaar :

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december. In afwijking hierop loopt het eerste boekjaar vanaf de datum van oprichting tot 31 / 12 / 2009.

Artikel 13 : Ontbinding

De vereniging kan te allen tijde ontbonden worden. Bij de ontbinding van de vereniging zal het netto actief toekomen aan een vereniging dewelke een maatschappelijk doel nastreeft dat zo nauw mogelijk aansluit bij dit van de vereniging. Aldus overeengekomen te Peer op 12 december 2008 in vier originele exemplaren. Tevens hebben de oprichters, een eerste Buitengewone Algemene Vergadering gehouden, samen de eerste bestuursleden van de vereniging verkozen en de functies toegewezen als volgt : zie item 18. De bestuursfuncties

 

Start      Welkom     Info     Bestuur   Commissarissen   Lid worden   Formulieren

    Foto's   Gastenboek     Fen Orden   Statuten    Activiteiten    Verzekeringen